Všeobecné obchodné podmienky klubu DIAPLANET, DIAONLINE

Klub DIAPLANET
Klub DIAPLANET je vernostný program, ktorý ponúka spoločnosť MEDATRON, spol. s r. o. so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 (ďalej len MEDATRON). Vernostný program je určený zákazníkom spoločnosti MEDATRON.

Podmienky členstva a prihlásenie do klubu DIAPLANET
Členom klubu DIAPLANET sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (v prípade osoby mladšej ako 18 rokov, prihlášku vypĺňa jej zákonný zástupca) , ktorá súhlasí s podmienkami členstva v klube DIAPLANET. Člen stvo v klube DIAPLANET vzniká riadnym vyplnením prihlášky a jej odovzdaním alebo zaslaním na adresu prevádzky MEDATRONU: S.Chalúpku 1420/13, 911 01 Trenčín. Za riadne vyplnenú prihlášku sa považuje prihláška, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, deň vyplnenia prihlášky a pod. Údaje o telefónnych číslach a e-mailovej adrese sú dobrovoľné, ale pre registráciu do informačného systému a pre efektívnu komunikáciu je údaj o telefónnom čísle a e-mailovej adrese potrebný. Registráciu prihlášky vykoná Zákaznícke centrum spravidla do dvoch týždňov, najneskôr do 21 dní odo dňa odovzdania prihlášky, pokiaľ sú splnené všetky nasledovné podmienky:

a, zákazník svojim podpisom poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou MEDATRON
b, všetky povinné údaje boli v prihláške vyplnené riadne a pravdivo Zákazníkovi, ktorý získal členstvo v klube DIAPLANET, budú zaslané prihlasovacie údaje do informačného systému DIAONLINE na e-mailovú adresu. V prípade, ak zákazník nemá e-mailovú adresu, údaje mu budú zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške alebo sms-kou.

Benefity poskytované členom programu
a, Informačný systém – registráciou v klube DIAPLANET zákazník získava bezplatne prístup k svojmu online kontu v informačnom systéme DIAONLINE na stránke diaonline.medatron.sk. Informačný systém DIAONLINE slúži na kontrolu odberu spotrebného materiálu k inzulínovej pumpe.
b, SMS notifikácia – v rámci informačného systému DIAONLINE má člen možnosť nechať si zasielať SMS s upozornením na ďalší možný predpis zdravotnej pomôcky.
c, Zľava – člen klubu DIAPLANET získava 4% zľavu na nákup zdravotných pomôcok, ktoré sú pri predpise plne alebo z časti hradené zdravotnou poisťovňou.
d, Pravidelné akcie na vybraný tovar – pravidelné zverejňovanie akcií na stránke klubu DIAPLANET. Na akciový tovar už nie je možné uplatniť členskú zľavu 4%.
e, Zasielanie spotrebného materiálu k inzulínovej pumpe – spoločnosť MEDATRON bezplatne zabezpečuje doručovanie spotrebného materiálu prostredníctvom UPS kuriéra alebo Slovenskej pošty. Člen klubu DIAPLANET s každou zásielkou obdrží ofrankovanú obálku pre ďalšie zaslanie lekárskych poukazov. Spoločnosť MEDATRON poskytuje promptné vybavenie objednávky, nakoľko všetok tovar má skladom.
f, Odborné poradenstvo – člen klubu DIAPLANET má nárok na odborné poradenstvo ohľadne používania inzulínovej pumpy, ďalších zdravotných pomôcok a súvisiacich oblastí.

Ukončenie členstva v klube DIAPLANET
Člen klubu DIAPLANET je oprávnený svoju účasť v programe kedykoľvek s okamžitou platnosťou ukončiť písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti MEDATRON, alebo e-mailom na adresu medatron@medatron.sk.

Služby zákazníckeho centra klubu DIAPLANET
Úlohou zákazníckeho centra je zabezpečovať poskytovanie informácií o klube DIAPLANET a ostatných službách spoločnosti MEDATRON. Zákazníci môžu kontaktovať zákaznícke centrum každý pracovný deň od 7.30 do 16.00 na tel. č. 0902 640 265 alebo 0911 251 013 alebo mailom na e-mailovú adresu medatron@medatron.sk.

Ochrana osobných údajov a súhlas s doručovaním reklamy
Člen svojím podpisom na prihláške dáva spoločnosti MEDATRON Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v prihláške a/alebo osobných údajov poskytnutých počas trvania členstva v klube DIAPLANET, ako aj so spracovaním údajov o vykonaných nákupoch tovaru a odobratom spotrebnom materiali. Tieto údaje môžu byť spracované len pre účely prevádzkovania klubu DIAPLANET a informačného systému DIAONLINE, teda pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z vernostného programu DIAPLANET a komunikáciu s členom klubu d. Člen súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť MEDATRON zaznamenala osobné údaje do elektronickej podoby, a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie klubu DIAPLANET údaje poskytovala zmluvným partnerom dodávajúcim tovar.
Každý člen je povinný bezodkladne informovať Zákaznícke centrum písomne, telefonicky alebo e-mailom o zmene údajov poskytovaných v prihláške (zmena mena, priezviska, bydliska, kontaktného telefónneho čisla, e-mailovej adresy,a pod.). Ak člen v prihláške nevyjadrí nesúhlas s použitím údajov na účely priameho marketingu a zasielania reklamy, alebo ak súhlas s použitím údajov na tento účel vyjadrí inak, spoločnosť MEDATRON môže členovi zasielať poštou, e-mailom alebo telefónom reklamu, propagačné materiály a odborné informácie týkajúce sa spoločnosti MEDATRON, klubu DIAPLANET alebo informačného systému DIAONLINE. Nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených môže člen kedykoľvek písomne oznámiť spoločnosti MEDATRON.

Všeobecné a záverečné ustanovenia
a, Členstvo v klube DIAPLANET a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.
b, Spoločnosť MEDATRON si vyhradzuje právo z obchodných a legislatívnych dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky klubu DIAPLANET, poskytované benefity a pravidlá ich získavania, pričom takúto zmenu Všeobecných obchodných podmienok oznámi členom zverejnením nového znenia podmienok na stránke www.medatron.sk.
c, Spoločnosť MEDATRON si vyhradzuje právo na ukončenie klubu DIAPLANET. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu.
d, Tieto všeobecné obchodné podmienky programu DIAPLANET nadobúdajú platnosť 13.10.2013.

Registrácia do klubu DIAPLANET a DIAONLINE