Registrácia do klubu DIAPLANET a DIAONLINE
Titul:

Priezvisko (povinné):

Meno (povinné):

Ulica, číslo (povinné):

Mesto (povinné):

PSČ (povinné):

Telefón (povinné):

E-mail:


Poznámka:

Vyplnením prihlášky budete automaticky zaregistrovaný do informačného systému DIAONLINE v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Vyberte si spôsob, akým si prajete zaslať Vaše prihlasovacie údaje do systému DIAONLINE:
SMSe-mailpošta (povinné)

Potvrdzujem (povinné), že vyplnením tejto prihlášky udeľujem spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej aj elektronickej podobe, poskytnutých v tejto prihláške a/alebo doplnených počas trvania členstva v klube DIA PLANET a údajov o vykonaných nákupoch tovaru a odobratom spotrebnom materiáli, a to na účely prevádzkovania klubu DIAPLANET a informačného systém u DIAONLINE, riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z vernostného programu DIAPLANET a komunikáciu s členom klubu. Súhlas udeľujem na dobu určitú do ukončenia členstva v klube DIAPLANET.

Potvrdzujem (povinné), že vyplnením tejto prihlášky udeľujem spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej aj elektronickej podobe, poskytnutých v tejto prihláške a/alebo doplnených počas trvania členstva v klube DIA PLANET na účely priameho marketingu a zasielania reklamy, propagačných materiálov a odborných informácií týkajúcich sa spoločnosti MEDATRON, klubu DIAPLANET alebo informačného systému DIAONLINE poštou, e-mailom alebo telefónom a pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb zákazníkom. Súhlas udeľujem na dobu určitú do ukončenia členstva v klube DIAPLANET

Potvrdzujem (povinné), že vyplnením tejto prihlášky udeľujem spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava, IČO: 35695528 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej aj elektronickej podobe, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, zdravotná poisťovňa klienta, rodné číslo, diagnóza, telefonický kontakt, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“) na servisné účely, a to kontaktovanie klienta za účelom informovania o zmenách v jeho produkte a o prípadnej potrebe stiahnutia výrobku kvôli závadnej šarži. Súhlas klient udeľuje na dobu určitú do ukončenia členstva v klube DIAPLANET.

Potvrdzujem (povinné), že som bol pred získaním osobných údajov spoločnosťou MEDATRON, spol. s r.o. informovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Miesto (povinné):
Dátum (povinné):