Výrobcovia

Odber noviniek

Čl. II: Zodpovednosť za vady

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, t.j. s expiráciou nižšou ako 24mesiacov, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

5. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a bezodkladne reklamovať zjavné vady.

6. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä však znehodnotenie obalu (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.) alebo množstevný rozdiel, alebo prevzatie iného ako objednaného tovaru.

7. Zistené zjavné vady je zákazník povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia bude vyhodnotená ako neoprávnená.

8. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

     a) zákazník spôsobil vadu tovaru sám,

     b) zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;

     c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

     d) boli porušené ochranné plomby na tovare,

     e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

     f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

     g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

     h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

     i) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

9. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnosti.