Výrobcovia

Odber noviniek

Všeobecné ustanovenia držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti MEDATRON, spol. s r.o.

so sídlom Na Pasekách14, 83106 Bratislava, IČO 35695528,

vo výdajni ZP MEDATRON, S.Chalúpku 13, Trenčín

/ďalej len „predávajúci“/

vypracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.Čl. I: Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka, resp. objednávateľa v prípade realizácie internetového výdaja zdravotníckych pomôcok. Osobným prevzatím tovaru, resp. prevzatím zásielky zákazník (objednávateľ) súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie:

- uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby

- vybavením reklamácie.

 

Ukončenie reklamačného konania

- odovzdaním opraveného výrobku,

- výmenou výrobku,

- vrátením kúpnej ceny výrobku,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

- písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

3. Tento reklamačný poriadok sa v časti Čl. X vzťahuje na internetový výdaj zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.