Výrobcovia

Odber noviniek

Všeobecné informácie

Obchodné podmienky internetového výdaja zdravotníckych pomôcok (ďalej len OP) upravujú dôležité skutočnosti o internetovom výdaji zdravotníckych pomôcok v internetovej výdajni ZP MEDATRON.

OP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri internetovom objednávaní a dodávaní zdravotníckych pomôcok, pri platobných podmienkach a reklamácii pomôcok a súvisiacich činností.

OP zahŕňajú všetky ustanovenia uvedené v jednotlivých neoddeliteľných častiach a prílohách OP a to najmä objednávanie tovaru, elektronický objednávkový formulár, dodacie a platobné podmienky, možnosti vrátenia ZP, reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov.

OP sa radia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä však Zákona č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Vyhlášky MZSR 21/2012 a Občianskeho zákonníka.

Základné informácie o internetovom výdaji a prevádzkovateľovi

Internetová Výdajňa Zdravotníckych pomôcok MEDATRON (ďalej Výdajňa ZP MEDATRON), zahájila svoju činnosť dňom 7.3.2012 vydaním Rozhodnutia TSK/ 2012/ 01825/zdrav.-3 v zmysle § 22 zákona č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, popri svojej štandartnej činnosti kamennej výdajne ZP. V tomto Rozhodnutí TSK ako vecne príslušný správny orgán rozhodol o zmene umiestnenia kamennej prevádzkarne a o doplnení, v ktorom povoľuje lekárenskú starostlivosť v odbore lekárenstvo vo výdajni zdravotníckych pomôcok s internetovým výdajom výdajni ZP MEDATRON.

Právoplatné rozhodnutie o vydaní Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok MEDATRON najdete na stránke Národného centra zdravotníckych informácii SR tu.

Prevádzkovateľ internetovej a kamennej Výdajne ZP MEDATRON je spoločnosť MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, BRATISLAVA 831 06, IČO: 35695528, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, 11463/B OR SR

Doména internetovej Výdajne ZP MEDATRON je www.medatron.sk. Miesto prevádzky výdajne ZP MEDATRON sa nachádza na ul. S.Chalúpku 13, TRENČÍN 91101

OP platia pre kupujúceho tak ako sú uverejnené na stránke www.medatron.sk v časti E-shop v deň vytvorenia a odoslania elektronickej objednávky kupujúceho.

Každá zmena OP bude zverejnená na internetovej stránke www.medatron.sk v časti E-shop a platná a účinná bude dňom zverejnenia.

Obchodné podmienky platné pre internetový výdaj zdravotníckych pomôcok Výdajne zdravotníckych pomôcok MEDATRON (OP) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.marca 2012.

Prevádzka

Adresa prevádzky internetovej výdajne ZP MEDATRON:

Výdajňa ZP MEDATRON

S.Chalúpku 13

91101 Trenčín

www.medatron.sk

Prevádzková doba

Internetová výdajňa ZP MEDATRON na www.medatron.sk v sekcii E-shop je pre Vás prístupná na prezeranie a objednávanie 24 hodín denne.

Svoje otázky súvisiace s ponukou tovaru, objednávkou alebo stavom vybavenia vašej objednávky môzete volať na mobilné číslo: 0902640265 alebo na pevnú linku: 032/ 7445486 alebo prostrednictvom mailovej adresy : medatron@medatron.sk.

Vaše otázky pre konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, resp. pre oznámenie zlyhania zdravotníckych pomôcok môžete volať na 0903-550 544 alebo mailom na gasko@medatron.sk v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 8:00hod - 15:00hod

Platobné podmienky

Kúpna cena objednávky obvykle pozostáva z ceny objednaných produktov vrátane DPH a prepravných nákladov, ktoré sú pripočítané k objednávke. Spolu tvoria celkovú kúpnu cenu k úhrade kupujúcim za objednávku.

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne zaplatiť celkovú kúpnu cenu.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru prepravcovi Slovenskej pošte alebo kuriérovi UPS

2. Pri osobnom odbere tovaru v hotovosti v našej kamennej výdajni ZP Medatron na ul.S.Chalúpku 13 v Trenčíne.

3. Bezhotovostne (v prípade osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami pri objednávke) bankovým prevodom na náš bankový účet, ktorý je vedený v UnicreditBank, a.s. č.1410982005/1111

 Kúpna cena objednávky uvedená na faktúre sa považuje za zaplatenú uhradením celej sumy v hotovosti pri dodávke tovaru SP alebou kuriérovi UPS, alebo pri osobnom odbere priamo vo Výdajni ZP MEDATRON.

Dodacie podmienky

Internetová výdajňa ZP MEDATRON poskytuje tieto 3 možnosti dodania tovaru:

1. Slovenskou poštou (ďalej SP) je tovar v závislosti od veľkosti zásielky zaslaný ako balík na Vašu adresu Cena za prepravu SP predstavuje štandardne 2,50EUR. V prípade balíka s hmotnosťou vyššou ako 2kg je k prepravnému 2,50EUR pripočítaná sadzba podľa aktuálne platného sadzobníka SP v čase objednávky. Doba dodania od odoslania zásielky je SP obvykle 2 pracovné dni.

2. Kuriérskou spoločnosťou UPS, pri ktorej Vám UPS kuriér odovzdá zásielku na adrese uvedenej v objednávke. V prípade ak sa Vami požadovaná adresa dodania odlišuje od adresy uvedenej v objednávke, UPS kuriér Vás pred odozdaním telefonicky kontaktuje a dohodne si s Vami miesto odovzdania tovaru. Cena za prepravu cez UPS predstavuje 4,50EUR. Doba dodania od odoslania zásielky je obvykle 1 pracovný deň.

3. Osobným odberom v našej kamennej výdajni ZP Medatron na ul.S.Chalúpku 13 v Trenčíne v čase od 8:00hod do 13:30hod.

V prípade, ak predávajúci v deň prijatia objednávky nedisponuje ponúkaným tovarom na sklade a je nutné ho objednať u distribútora, lehota na doručenie v bodoch 1-3 sa predlžuje o 1 pracovný deň. O tejto záležitosti je kupujúci bezodkladne informovaný pri potvrdení objednávky predávajúcim. Ak je objednávka zaslaná predávajúcemu mailom do 14.00hod daného dňa platí dodanie podľa bodov 1 - 3 Dodacích podmienok.

Ak je objednávka zaslaná predávajúcemu po 14.00hod daného dňa sa prijatie a vybavenie takejto objednávky automaticky presúva do nasledujúceho pracovného dňa.

Kupujúci je emailom informovaný o stave vybavenia jeho objednávky. V prípade zaslania objednávky kuriérskou spoločnosťou UPS si môže stav zásielky kupujúci sledovať aj na internete na stránke www.ups.sk.

Kupujúci je po prevzatí tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky. Vnútri v každej zásielke prikladá predávajúci faktúru a dodací list, prípadne faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci dodáva zdravotnícke pomôcky iba na území Slovenskej republiky.

V prípade objednávky v konečnej sume jednotlivých cien tovarov nad 66,00EUR vrátane DPH (po zahrnutí prípadných zliav) prepravné NEPLATÍTE.

Možnosti vrátenia zdravotníckej pomôcky a odstúpenia od kúpnej zmluvy

1) Zdravotnícku pomôcku môže kupujúci vrátiť do siedmich dni odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

     a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

     b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

     c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

     d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku. Zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z vyššie uvedených dôvodov do siedmich pracovných dní od prevzatia kupujúcim.

Spolu s vrátenou zdravotníckou pomôckou je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne krátky list s jednoznačným textom, že odstupuje od kúpnej zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar.

Zdravotnícke pomôcky z takejto zásielky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.

Predávajúci je povinný späť prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú zaplatil kupujúci za tovar vrátane prepravných nákladov na bankový účet kupujúceho.

Vrátenie zdravotníckej pomôcky, ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenu kupujúcim z dôvodov uvedených v časti 1) v bodoch a) až d) vybaví odborný personál vo výdajni ZP výmenou vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil vrátane prepravných nákladov určených na doručenie zásielky.

2) Zdravotnícku pomôcku môže kupujúci vrátiť pre účely reklamácie:

     a) osobne odovzdaním v prevádzke výdajne ZP, z ktorej bola zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku odoslaná,

     b) zaslaním poštovej zásielky ako balíka obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku spolu s písomnou informáciou s jednoznačným uvedením dôvodov vrátenia predávajúcemu formou listu priloženého k zásielke.

Bez písomnej informácie o dôvodoch a popise reklamácie nie je možné takúto zásielku reklamovať.

Zákonne stanovená záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba, resp. ak nie je vyznačená kratšia expirácia zdravotníckej pomôcky uvedená výrobcom na obale pomôcky. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Všeobecné ustanovenia držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti MEDATRON, spol. s r.o.

so sídlom Na Pasekách14, 83106 Bratislava, IČO 35695528,

vo výdajni ZP MEDATRON, S.Chalúpku 13, Trenčín

/ďalej len „predávajúci“/

vypracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Čl. I: Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka, resp. objednávateľa v prípade realizácie internetového výdaja zdravotníckych pomôcok. Osobným prevzatím tovaru, resp. prevzatím zásielky zákazník (objednávateľ) súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie:

- uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby

- vybavením reklamácie.

Ukončenie reklamačného konania

- odovzdaním opraveného výrobku,

- výmenou výrobku,

- vrátením kúpnej ceny výrobku,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

- písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 3. Tento reklamačný poriadok sa v časti Čl. X vzťahuje na internetový výdaj zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II: Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, t.j. s expiráciou nižšou ako 24mesiacov, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

5. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a bezodkladne reklamovať zjavné vady.

6. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä však znehodnotenie obalu (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.) alebo množstevný rozdiel, alebo prevzatie iného ako objednaného tovaru.

7. Zistené zjavné vady je zákazník povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia bude vyhodnotená ako neoprávnená.

8. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

     a) zákazník spôsobil vadu tovaru sám,

     b) zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;

     c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

     d) boli porušené ochranné plomby na tovare,

     e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

     f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

     g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

     h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

     i) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

9. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnosti.

Čl. III: Záručná doba

1. Záručná doba je 24 mesiacov.

2. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

4. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

5. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

6. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl.. 7. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Čl. IV: Plynutie záručnej doby

 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. V: Vady odstrániteľné

1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja.

Čl. VI: Vady neodstrániteľné

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

2. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Čl. VII: Vec predávaná so zľavou

 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Čl. VIII: Uplatnenie práva

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

Čl. IX: Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

1. Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoby.

3. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

5. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni.

6. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu.

7. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

8. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

9. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

10. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

12. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Čl. X: Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade internetového výdaja zdravotníckych pomôcok

V prípade, že predávajúci realizoval výdaj zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formuláru objednávky, na spôsob a vybavenie reklamácie sa vzťahujú nasledovné ustanovenia reklamačného poriadku, pričom prevzatím zásielky objednávateľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Predávajúci má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

     a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

     b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

     c) zdravotnícku pomôcku po dátume expirácie,

     d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

     e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

Vrátenie zdravotníckej pomôcky, ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v písmene a) až e), vybaví predávajúci výmenou vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.

Predávajúci vracia sumu, ktorú objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet objednávateľa.

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:

     a) odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku,

     b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a podpísanú písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu.

Čl. XI: Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 07.03.2012.

2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na tovar kúpený pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti.

3. Dňom uvedeným v bode jedna tohto Čl. zároveň stráca platnosť a účinnosť reklamačný poriadok zo dňa 1.10.2005.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


 Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave a obale ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.