Výrobcovia

Odber noviniek

Čl. XI: Záverečné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 07.03.2012.

2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na tovar kúpený pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti.

3. Dňom uvedeným v bode jedna tohto Čl. zároveň stráca platnosť a účinnosť reklamačný poriadok zo dňa 1.10.2005.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.