Výrobcovia

Odber noviniek

Čl. X: Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade internetového výdaja zdravotníckych pomôcok

 

V prípade, že predávajúci realizoval výdaj zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formuláru objednávky, na spôsob a vybavenie reklamácie sa vzťahujú nasledovné ustanovenia reklamačného poriadku, pričom prevzatím zásielky objednávateľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Predávajúci má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

     a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

     b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

     c) zdravotnícku pomôcku po dátume expirácie,

     d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

     e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

Vrátenie zdravotníckej pomôcky, ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v písmene a) až e), vybaví predávajúci výmenou vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.

Predávajúci vracia sumu, ktorú objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet objednávateľa.

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:

     a) odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku,

     b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a podpísanú písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu.