Výrobcovia

Odber noviniek

Obchodné podmienky internetového výdaja zdravotníckych pomôcok (ďalej len OP) upravujú dôležité skutočnosti o internetovom výdaji zdravotníckych pomôcok v internetovej výdajni ZP MEDATRON.

OP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri internetovom objednávaní a dodávaní zdravotníckych pomôcok, pri platobných podmienkach a reklamácii pomôcok a súvisiacich činností.

OP zahŕňajú všetky ustanovenia uvedené v jednotlivých neoddeliteľných častiach a prílohách OP a to najmä objednávanie tovaru, elektronický objednávkový formulár, dodacie a platobné podmienky, možnosti vrátenia ZP, reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov.

OP sa radia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä však Zákona č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Vyhlášky MZSR 21/2012 a Občianskeho zákonníka.